Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Studia Kierunki studiów

Wydział Mechaniczny działający w ramach cywilnej uczelni państwowej Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Eksploatacji oraz Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe w szeregu specjalności, które pozwalają po studiach kontynuować karierę na lądzie (z tytułem inżyniera) oraz morzu (z dyplomem oficera mechanika):

Kierunki studiów i specjalności w ofercie Wydziału

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

4-letnie studia na specjalnościach:

 • Specjalności dające możliwość pracy na MORZU i LĄDZIE:
  - eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
  - diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
  - eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)
 • Specjalności dające możliwość pracy na LĄDZIE:
  - technika chłodnicza i klimatyzacyjna (TCHi K)
  - technologia i technika recyklingu (TiTR)
  - diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)

Kierunek studiów: Inżynieria Eksploatacji

3,5-letnie studia (7-semestralne) na specjalnościach:

 • Specjalności dające możliwość pracy na LĄDZIE:
  - pojazdy jednośladowe (PJ)
  - hybrydowe układy napędowe (HUN)
  - silniki spalinowe małych mocy (SSMM)

Kierunek studiów: Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe

3,5-letnie studia (7-semestralne) na specjalnościach:

 • Specjalności dające możliwość pracy na Morzu i LĄDZIE:
  - eksploatacja siłowni wiatrowych (ESW)
  - diagnostyka systemów przemysłowych (DSP)

Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12,  91 480-935-13, e-mail: dm@am.szczecin.pl
 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

1,5-roczne studia na specjalnościach:

 • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)
Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12, 91 480-95-13, e-mail:dm@am.szczecin.pl
 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

4-letnie studia na specjalnościach:

 • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12, 91 480-93-80, e-mail:dm@am.szczecin.pl
 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

1,5-roczne studia na specjalnościach:

 • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12, 91 480-93-80, e-mail:dm@am.szczecin.pl

SYLWETKA  ABSOLWENTA

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Studiując na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn poznaje się kwestie umożliwiające bieżącą obsługę, zarządzanie oraz diagnozowanie urządzeń typowych dla siłowni okrętowej. Daje to absolwentom możliwość wyboru miejsca pracy począwszy od typowej ścieżki kariery w charakterze członka załogi statku, poprzez pracę w firmach naprawczo-serwisowych, na założeniu własnej działalności gospodarczej kończąc. W trakcie studiów student nabywa kwalifikacji w zakresie obsługiwania siłowni okrętowych. Kwalifikacje te po uzupełnieniu wymaganej praktyki zostają potwierdzone dyplomem oficera mechanika wachtowego wydanym przez odpowiedni organ administracji morskiej, pozwalając na pracę w składzie członków załóg obiektów pływających jako oficer mechanik okrętowy. Podczas studiów studentom przekazywana jest wiedza z zakresu organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych, instalacji przemysłowych, instalacji chłodniczych oraz instalacji recyclingowych. Studenci uczeni są zasad pracy w zespole, zasad funkcjonowania służb technicznych, towarzystw klasyfikacyjnych, służb dozoru technicznego armatorów, organów dozoru technicznego. Studenci uczą się koordynacji prac związanych z przebiegiem procesu eksploatacji urządzeń oraz nabywają umiejętności z zakresu prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją w stoczniach oraz zakładach produkcyjnych i remontowych.

Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pracować jako oficer mechanik na statkach lub być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. Może pracować w służbach nadzoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i służbach dozoru technicznego zakładów przemysłowych, w serwisach technicznych firm przemysłu maszynowego, w administracji morskiej, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym, w firmach konsultacyjnych i doradztwa przemysłu maszynowego.
Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pracować na statkach lub być zatrudniony w charakterze rzeczoznawcy i inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego, jako specjalista w stoczniach i zakładach remontowych zarówno przemysłu okrętowego, jak i w energetyce przemysłowej, w przedsiębiorstwach magazynowania, przeładunku, transportu i przesyłu nośników energii, np. w terminalach LNG oraz w zakładach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, na przykład w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach czynników technologicznych.
Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych posiada umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w elektrowniach i elektrociepłowniach, w firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.
Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych po uzyskaniu dyplomu jest przygotowany do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpiecznej pracy na statkach lub jachtach motorowych w charakterze oficera mechanika. Może być zatrudniony w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach nadzoru technicznego, administracji morskiej, w firmach serwisowych, projektowych i technologicznych, związanych z budową, wyposażeniem i eksploatacją statków i jachtów oraz w zakładach przemysłu maszynowego.
Absolwent specjalności technika chłodnicza i klimatyzacyjna będzie dysponował wiedzą w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, kogeneracji, nowoczesnych technik pomiarowych i systemów automatyki pomiarowej, wymiany ciepła, ochrony środowiska, transportu morskiego gazów skroplonych, budowy i eksploatacji instalacji niskotemperaturowych, procesów technologicznych w instalacjach gazów skroplonych. Absolwent będzie przygotowany do działalności w sferze: projektowania, zastosowania i eksploatacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych systemów technicznych oraz obsługi technologicznej.
Absolwent specjalności technologia i technika recyklingu będzie posiadał wiedzę dotyczącą technicznych aspektów procesów związanych z recyklingiem urządzeń technicznych wycofywanych z eksploatacji, konstrukcji budowlanych, energetycznych, przemysłowych instalacji chemicznych i petrochemicznych itp. Przygotowany jest do pracy w specjalistycznych przedsiębiorstwach recyklingowych oraz posiada niezbędne umiejętności w zakresie organizacji i nadzoru procesów recyklingu: przetwarzania, utylizacji, odzysku, regeneracji.

Kierunek Inżynieria Eksploatacji

Studiując na kierunku Inżynieria Eksploatacji o specjalnościach: Pojazdy jednośladowe, Hybrydowe układy napędowe i Silniki spalinowe małych mocy, realizowanego na Wydziale Mechanicznym student poznawać będzie wymagania pracodawców oraz czynniki charakteryzujące przyszłe środowisko pracy, jak i wymagania i zmiany, jakie nastąpią w w najbliższych latach odnośnie aktywności zawodowej inżynierów. Postępujące zmiany w środowisku społeczno-gospodarczym wymuszają konieczność posiadania przez absolwenta wiedzy i umiejętności szybkiego dostosowania się do oczekiwań rynku. Dotyczy to szczególnie nowoczesnych technologii eksploatacyjnych, informacyjnych i cyfrowych, czy wykorzystania innych nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę inżyniera. Opracowany program studiów umożliwia uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Eksploatacji, a w szczególności przygotowanie do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, typowych dla zastosowań w eksploatacji obiektów będących przedmiotem kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Eksploatacji  i specjalnościach Pojazdy jednośladowe, Silniki spalinowe małych mocy i Hybrydowe układy napędowe jest przygotowany do:

 • realizacji procesu wytwarzania, montażu, eksploatacji oraz recyclingu obiektów technicznych będących obiektem nauczaniania,
 • prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją głównie w zakładach produkcyjnych i remontowych obiektów i urządzeń technicznych objętych kształceniem na opisywanych specjalnościach,
 • funkcjonowania w strukturach zrównoważonej gospodarki odpadami,
 • diagnostyki stanu technicznego obiektów technicznych objętych procesem kształcenia,
 • organizowania, zarządzania i wykonywania obsługiwania obiektów technicznych objętych procesem kształcenia,
 • koordynacji prac związanych z przebiegiem procesu eksploatacji obiektów i urządzeń objętych procesem kształcenia.

Absolwent uzyskując kwalifikacje pierwszego stopnia, otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Kierunek: Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Ukończenie studiów według zatwierdzonego programu zapewnia uzyskanie wiedzy potrzebnej do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Ma na celu dostarczenie umiejętności niezbędnych do zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią przemysłową oraz technologiami offshore, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki maszyn. Rozwijanie umiejętności wykorzystania matematyki, nauki i wiedzy inżynierskiej pozwala osiągnąć nadrzędne cele programu, jakimi są: wskazanie drogi naukowej w dyscyplinie inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, wdrożenie w proces naukowy i promowanie umiejętności krytycznego myślenia. Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów przemysłowych oraz morskich odnawialnych źródeł energii poprzez skuteczne łączenie zawodowej wiedzy teoretycznej z praktyką. Rozwój odpowiedzialności zawodowej, w tym etycznej postawy w zawodzie, uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska stanowią dalsze nierozerwalne cele kształcenia.
Absolwenci Wydziału Mechanicznego, kierunku Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe, opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami zgodnymi z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Edukacji (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), oraz środowiska związanego z szeroko pojętą eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn, a także umiejętnościami związanymi z technologiami offshore morskich elektrowni wiatrowych. Mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z oceną jakości czy identyfikacją stanu technicznego urządzeń, jak też z szeroko pojętymi obszarami związanymi z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Ponadto, umiejętności związane z kreowanym w trakcie studiów tokiem myślowym, pozwolą odnaleźć się absolwentom wymienionego kierunku, również w instytutach naukowobadawczych.
W ostatnich kilkunastu latach gwałtowny rozwój technologii związanych z energetyką odnawialną, eksploatacją i serwisowaniem systemów przemysłowych oraz szeroko rozumianą morską energetyką wiatrową, zapewni miejsca pracy dla naszych absolwentów w tych sektorach gospodarki. Podejmą oni pracę w przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętymi systemami produkcyjnymi, energetyką odnawialną, w urzędach administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych zarówno w kraju jak i za granicą. Już dzisiaj, na europejskim rynku pracy brakuje specjalistów – wysoko wykwalifikowanych inżynierów związanych z szerokim spektrum eksploatacji i obsługiwania urządzeń i systemów przemysłowych. Szczególnie w przypadku specjalności Eksploatacja Siłowni Wiatrowych, jest to na obecną chwilę bardzo nienasycony rynek pracy.
Po zdobyciu doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe, mogą także przystąpić do egzaminu GWO (Global Wind Organization) dające pełne światowe uprawnienia do pracy z urządzeniami i systemami morskich siłowni wiatrowych.

Autor: Piotr Treichel

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę