Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo Wydzialu
Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Studia Kierunki studiów

Wydział Mechaniczny działający w ramach Politechniki Morskiej w Szczecinie - cywilnej uczelni państwowej - kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe w szeregu specjalności, które pozwalają po studiach kontynuować karierę na lądzie (z tytułem inżyniera) oraz morzu (z dyplomem oficera mechanika):

Kierunki studiów i specjalności w ofercie Wydziału Mechanicznego PM

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn i w języku angielskim Mechanical Engineering  (in English)

4-letnie studia na specjalnościach:

 • Specjalności dające możliwość pracy na MORZU i LĄDZIE:
  - eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
  - diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
  - eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)
 • Specjalności dające możliwość pracy na LĄDZIE:
  - technika chłodnicza i klimatyzacyjna (TCHi K)
  - technologia i technika recyklingu (TiTR)
  - diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)

Kierunek studiów: inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

3,5-letnie studia (7-semestralne) na specjalnościach:

 • Specjalności dające możliwość pracy na morzu i lądzie:
  - eksploatacja siłowni wiatrowych (ESW)
  - diagnostyka systemów przemysłowych (DSP)

Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12,  91 480-95-13, e-mail: dm@pm.szczecin.pl
 

Kierunek studiów: inżynieria modelowania przestrzennego

3,5-letnie studia (7-semestralne) na specjalnościach:

          - inżynieria wydruku 3D
          - wzornictwo przemysłowe

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn i w języku angielskim Mechanical Engineering  (in English)

1,5-roczne studia na specjalnościach:

 • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)
Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12, 91 480-95-13, e-mail:dm@pm.szczecin.pl

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn

4-letnie studia na specjalnościach:

 • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12, 91 480-93-80, e-mail:dm@pm.szczecin.pl

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn i i w języku angielskim Mechanical Engineering  (in English)

1,5-roczne studia na specjalnościach:

 • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12, 91 480-93-80, e-mail:dm@pm.szczecin.pl

Profil absolwentów

Studenci Wydziału Mechanicznego na Politechnice Morskiej w Szczecinie w laboratorium dydaktycznym

Kierunek: mechanika i budowa maszyn

Studiując na kierunku mechanika i budowa maszyn poznaje się kwestie umożliwiające bieżącą obsługę, zarządzanie oraz diagnozowanie urządzeń typowych dla siłowni okrętowej. Daje to absolwentom możliwość wyboru miejsca pracy począwszy od typowej ścieżki kariery w charakterze członka załogi statku, poprzez pracę w firmach naprawczo-serwisowych, na założeniu własnej działalności gospodarczej kończąc. W trakcie studiów studenci nabywają kwalifikacje w zakresie obsługiwania siłowni okrętowych. Kwalifikacje te po uzupełnieniu wymaganej praktyki zostają potwierdzone dyplomem oficera mechanika wachtowego wydanym przez odpowiedni organ administracji morskiej, pozwalając na pracę w składzie członków załóg obiektów pływających jako oficer mechanik okrętowy.

Podczas studiów, studentom przekazywana jest wiedza z zakresu organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych, instalacji przemysłowych, instalacji chłodniczych oraz instalacji recyclingowych. Studenci uczeni są zasad pracy w zespole, zasad funkcjonowania służb technicznych, towarzystw klasyfikacyjnych, służb dozoru technicznego armatorów, organów dozoru technicznego. Studenci uczą się koordynacji prac związanych z przebiegiem procesu eksploatacji urządzeń oraz nabywają umiejętności z zakresu prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją w stoczniach oraz zakładach produkcyjnych i remontowych.

Absolwenci specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego mogą pracować jako oficer mechanik na statkach lub być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. Mogą podjąć pracę w służbach nadzoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i służbach dozoru technicznego zakładów przemysłowych, w serwisach technicznych firm przemysłu maszynowego, w administracji morskiej, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym, w firmach konsultacyjnych i doradztwa przemysłu maszynowego.

Absolwenci specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego mogą pracować na statkach lub zatrudnić się w charakterze rzeczoznawcy i inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego, jako specjaliści w stoczniach i zakładach remontowych zarówno przemysłu okrętowego, jak i w energetyce przemysłowej, w przedsiębiorstwach magazynowania, przeładunku, transportu i przesyłu nośników energii, np. w terminalach LNG oraz w zakładach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, na przykład w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach czynników technologicznych.

Absolwenci specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych posiadają umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Mogą być zatrudnieni w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w elektrowniach i elektrociepłowniach, w firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.
Absolwenci specjalności eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych po uzyskaniu dyplomu są przygotowani do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpiecznej pracy na statkach lub jachtach motorowych w charakterze oficera mechanika. Mogą być zatrudnieni w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach nadzoru technicznego, administracji morskiej, w firmach serwisowych, projektowych i technologicznych, związanych z budową, wyposażeniem i eksploatacją statków i jachtów oraz w zakładach przemysłu maszynowego.

Absolwenci specjalności technika chłodnicza i klimatyzacyjna będą dysponowali wiedzą w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, kogeneracji, nowoczesnych technik pomiarowych i systemów automatyki pomiarowej, wymiany ciepła, ochrony środowiska, transportu morskiego gazów skroplonych, budowy i eksploatacji instalacji niskotemperaturowych, procesów technologicznych w instalacjach gazów skroplonych. Absolwenci będą przygotowani do działalności w sferze: projektowania, zastosowania i eksploatacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych systemów technicznych oraz obsługi technologicznej.

Absolwenci specjalności technologia i technika recyklingu będą mieli  wiedzę dotyczącą technicznych aspektów procesów związanych z recyklingiem urządzeń technicznych wycofywanych z eksploatacji, konstrukcji budowlanych, energetycznych, przemysłowych instalacji chemicznych i petrochemicznych itp. Będą przygotowani do pracy w specjalistycznych przedsiębiorstwach recyklingowych oraz będą mieli umiejętności w zakresie organizacji i nadzoru procesów recyklingu: przetwarzania, utylizacji, odzysku, regeneracji.

Budynek Wydziału Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie na ul. Willowej
budynek główny Wydziału Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie

Kierunek: inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

Celem kształcenia na kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, pierwszego w Polsce kierunku inżynierskiego o profilu MEW,  jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Ukończenie studiów według zatwierdzonego programu zapewnia uzyskanie wiedzy potrzebnej do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Ma na celu dostarczenie umiejętności niezbędnych do zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią przemysłową oraz technologiami offshore, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki maszyn. Rozwijanie umiejętności wykorzystania matematyki, nauki i wiedzy inżynierskiej pozwala osiągnąć nadrzędne cele programu, jakimi są: wskazanie drogi naukowej w dyscyplinie inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, wdrożenie w proces naukowy i promowanie umiejętności krytycznego myślenia. Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów przemysłowych oraz morskich odnawialnych źródeł energii poprzez skuteczne łączenie zawodowej wiedzy teoretycznej z praktyką. Rozwój odpowiedzialności zawodowej, w tym etycznej postawy w zawodzie, uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska stanowią dalsze nierozerwalne cele kształcenia.

elektrownie wiatrowe logo Politechniki Morskiej

Absolwenci Wydziału Mechanicznego, kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami zgodnymi z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Edukacji (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), oraz środowiska związanego z szeroko pojętą eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn, a także umiejętnościami związanymi z technologiami offshore morskich elektrowni wiatrowych. Mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z oceną jakości czy identyfikacją stanu technicznego urządzeń, jak też z szeroko pojętymi obszarami związanymi z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Ponadto, umiejętności związane z kreowanym w trakcie studiów tokiem myślowym, pozwolą odnaleźć się absolwentom wymienionego kierunku, również w instytutach naukowo-badawczych.

Szkoleniowa turbina wiatrowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Morskiej w Szczecinie
Szkoleniowa turbina wiatrowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Morskiej w Szczecinie, w tle hala CSO MUSTC


W ostatnich kilkunastu latach gwałtowny rozwój technologii związanych z energetyką odnawialną, eksploatacją i serwisowaniem systemów przemysłowych oraz szeroko rozumianą morską energetyką wiatrową, zapewni miejsca pracy dla naszych absolwentów w tych sektorach gospodarki. Podejmą oni pracę w przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętymi systemami produkcyjnymi, energetyką odnawialną, w urzędach administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych zarówno w kraju jak i za granicą. Już dzisiaj, na europejskim rynku pracy brakuje specjalistów – wysoko wykwalifikowanych inżynierów związanych z szerokim spektrum eksploatacji i obsługiwania urządzeń i systemów przemysłowych. Szczególnie w przypadku specjalności eksploatacja siłowni wiatrowych, jest to na obecną chwilę bardzo nienasycony rynek pracy.

Po zdobyciu doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, mogą także przystąpić do egzaminu GWO (Global Wind Organization) dające pełne światowe uprawnienia do pracy z urządzeniami i systemami morskich siłowni wiatrowych.
Wydz.Mechaniczny PM wejscie do budynku Willowa aa

Autor: Piotr Treichel

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę