Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Dla Studentów Praktyki

[aktualizacja: 2021-05-06]

Szanowni studenci,

informujemy, że badania na nosicielstwo kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella wykonywane są w Laboratorium Epidemiologii WSSE w Szczecinie, mieszczącym się przy ul. Spedytorska 6/7. Przyjmowanie próbek odbywa się w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do środy w godzinach od 10:00 do 11:00.

Skierowania na badania oraz tzw. wymazówki proszę pobierać w Dziekanacie WM.

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy dostarczyć 3 próbki (przy wykorzystaniu otrzymanych wymazówek). Wszystkie 3 próbki należy dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej próbki do Rejestracji Medycznej, WSSE w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7.

Uwaga: nie może upłynąć więcej niż 72 godziny od pobrania pierwszej próbki do momentu dostarczenia do badania.

W związku z tym, że Sanepid przyjmuje tylko w ciągu jednej godziny dopuszczalne jest, by studenci grupowo za pośrednictwem jednej osoby dostarczali do sanepidu do 15 kompletów.

Szczegółowa instrukcja znajduje się pod adresem: link.

Pozostałe informacje dostępne są w Dziekanacie WM.

[aktualizacja: 2021-05-06]

Informujemy, że Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie powraca do procedury zaliczania praktyki pływania w kontakcie bezpośrednim. Dotychczasowa procedura obowiązująca w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, umieszczona pod adresem zostaje zawieszona.

[aktualizacja: maj 2018]

Uwaga studenci.

Koordynator kierunku MiBM informuje, że na skutek zmiany wymagań, zawartych w Rozporządzeniu MGMiŻŚ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, a dotyczących realizacji “połączonego szkolenia umiejętności warsztatowych i praktyki pływania”, Urząd Morski do wydania dyplomów oficerskich wymaga posiadania przez ubiegające się osoby praktyki lądowej.

Wymaganie to dotyczy zarówno dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, jak i dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej.

Zwraca się zatem uwagę studentom oraz absolwentom Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie, którzy w przebiegu dotychczasowej praktyki nie odbywali praktyk lądowych, by w okresie realizacji praktyk nadzorowanych, niezbędnych do wydania dyplomu zadbali również o realizację praktyk lądowych obejmujących:

 • budowę, naprawę lub obsługę maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, na stacjonarnych platformach morskich.
 • budowę, naprawę lub obsługę okrętowych maszyn i urządzeń elektrycznych w stoczniach, zakładach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, na stacjonarnych platformach morskich,

po uprzednim uzgodnieniu miejsca realizacji praktyki i jej programu z jednostką nadzorującą.

W związku z koniecznością udokumentowania nadzoru działań studentów związanych z realizacją praktyk lądowych Koordynator kierunki MiBM informuje, że począwszy od roku akademickiego 2017/2018 studentów Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie dla potrzeb realizacji praktyk lądowych obowiązuje dokumentacja przebiegu czynności przy wykorzystaniu zamieszczonego poniżej zaświadczenia.

Zaświadczenie o wykonaniu czynności związanych z praktyką morską - plik do pobrania…

 1. Praktyki morskie na statku “Nawigator XXI” realizowane są na podstawie harmonogramu praktyk morskich zatwierdzonych przez Radę Wydziału.
 2. Plan rejsów ustalają dziekani w uzgodnieniu z Sekcją Praktyk Studenckich i Sekcją Eksploatacji Statku, a zatwierdza prorektor ds. nauczania.
 3. Studenci na praktykę na statku szkolnym kierowani są przez Sekcję Praktyk Studenckich na podstawie listy sporządzonej przez Dziekanat.
 4. Studenci mają obowiązek dostarczyć w wyznaczonym terminie do Sekcji Praktyk Studenckich dokumenty niezbędne do odbycia praktyki. Brak wymaganych dokumentów powoduje niedopuszczenie studenta do odbycia praktyki.
 5. Studenci skierowani na praktykę mają obowiązek zakupić “Książkę praktyk morskich”.
 6. Studenci kierowani na praktykę mają obowiązek uczestniczyć przed jej rozpoczęciem w odprawie organizowanej przez Dziekanat i Sekcję Praktyk Studenckich.
 7. Studenci kierowani na praktykę zaopatrują się w odzież ochronną, obuwie i środki higieny osobistej we własnym zakresie.
 8. W dniu rozpoczęcia praktyki studenci mają obowiązek zgłosić się na statek o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Sekcję Praktyk Studenckich.
 9. Studenci przebywający na statku szkolnym mają obowiązek stosować się do Regulaminu statkowego i przepisów BHP.
 10. Studenci realizują praktykę morską według “Programu praktyk morskich”, pod nadzorem i według instrukcji kapitana oraz starszego oficera/oficera mechanika. W przypadku rejsów specjalistycznych również opiekuna praktyki.
 11. Zadania realizowane w trakcie rejsu potwierdzane są przez oficerów stosownymi wpisami w “Książce praktyk morskich”.
 12. Zaliczenia praktyki morskiej dokonuje dziekan na podstawie arkusza ocen dostarczonego przez kapitana statku.
 13. Kapitan ocenia praktykanta na podstawie przeprowadzonych w trakcie praktyki zadań, testów kompetencji i sprawdzianów nabytej wiedzy.
 14. W przypadku sytuacji wynikającej z warunków eksploatacji statku, umożliwiającej przeprowadzenie zadań z programu praktyk morskich na m/s “Nawigator XXI”, kapitan może zarządzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w czasie wolnym od wacht i służby.
 15. Studenci przed zakończeniem praktyki wypełniają na statku anonimowo “Ankietę oceny realizacji praktyki morskiej na statku m/s “Nawigator XXI”. Osobą upoważnioną do wglądu i analizy ankiet jest dziekan.
 16. W przypadku niezaliczenia praktyki na statku szkolnym student, za zgodą dziekana i w porozumieniu z Sekcją Praktyk Studenckich, odrabia praktykę odpłatnie. Odpłatność tę ustala Rektor odpowiednim zarządzeniem.
 17. Zakres zadań do realizacji w trakcie praktyki poprawkowej oraz okres wymaganego zamustrowania ustala kapitan.

Każdy student odbywający semestralną praktykę morską lub lądową jest zobowiązany przygotować sprawozdanie z praktyki. Sprawozdanie to należy sporządzić własnoręcznie w formie rękopisu lub w formie elektronicznej na papierze formatu A4. W przypadku sporządzenia sprawozdania w formie elektronicznej do wydruku należy załączyć nośnik cyfrowy zawierający elektroniczną formę sprawozdania wraz z kompletem wymaganych rysunków (dla potrzeb kontroli oryginalności sprawozdania). Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania powyższego sprawozdania znajdują się w wytycznych zamieszczonych poniżej. Sprawozdanie z praktyki stanowi materiał wykorzystywany przez studenta podczas zaliczenia dziennika praktyk odbywającego się na zasadach egzaminu.

Równolegle do sporządzania sprawozdania z praktyki studenci zobowiązani są do wypełniania Dziennika praktyk (tj. Książki Praktyk Morskich lub jej odpowiednika). W interesie studenta jest zadbanie o uzyskanie potwierdzenia wykonania poszczególnych zadań od członków załogi statku. Potwierdzenie takie musi być umieszczone przy każdym z zadań oddzielnie. Student powinien zadbać o realizację jak największej liczby zadań możliwych do wykonania na danym statku. Podczas kontroli dziennika praktyk sprawdzeniu podlega poprawność umieszczonych w nim zapisów. Student powinien zadbać o wpisanie do dziennika praktyk potwierdzenia comiesięcznej kontroli dziennika na statku oraz uczestniczenia w wachtach maszynowych (zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi - patrz: Wyciąg z wymagań...).

 • Wytyczne do sporządzania sprawozdania z praktyki morskiej oraz zaliczenia dziennika praktyk - plik do pobrania…
 • Załącznik 1 do wytycznych: Wzór strony tytułowej sprawozdania z praktyki - plik do pobrania...
 • Załącznik 2 do wytycznych: Wykaz zagadnień objętych sprawozdaniem z praktyki - plik do pobrania…
 • Załącznik 3 do wytycznych: Zaświadczenie o wykonaniu czynności związanych z praktyką morską - plik do pobrania…

Informacje dotyczące kwestii pracy na statkach morskich oraz lista agencji zatrudnienia opublikowane na stronie MGMiŻŚ: Praca na statkach morskich

Dostęp alternatywny do listy agencji zatrudnienia posiadających dokument uprawniający do kierowania marynarzy do pracy na statkach wydany przez:

Treść aktualnego Certyfikatu Uznania uprawniający do szkolenia kadr morskich - plik pdf

W związku z wejściem w życie aktualizacji przepisów dotyczących wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich z 2018 r. na podanej poniżej stronie zamieszczone zostają najczęściej stosowane wytyczne dotyczące ubiegania się o dyplomy i świadectwa wskazane przepisami konwencji STCW - link do strony z wytycznymi…

Informujemy, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, biorąc pod uwagę wyjątkowe i nadzwyczajne okoliczności, problemy związane z czasowymi ograniczeniami funkcjonowania jednostek oświaty, w tym morskich jednostek edukacyjnych, a także tymczasowymi ograniczeniami w przemieszczaniu się obywateli, wprowadza wytyczne dla marynarzy, armatorów oraz urzędów morskich dotyczące przedłużania ważności morskich dokumentów marynarzy. Więcej informacji: kliknij tutaj…

Autor: Piotr Treichel

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę